Skip to content

Gateway Drum Smoker 3″ Thermometer

3″ Custom Dial Gateway Drum Smoker Thermometer
1/4″ NPT
DIAL: 100 – 500 Degrees Fahrenheit